Podmínky

Podmínky používání služby www.prestigo.cz (dále „podmínky webu“)

 

 

 

Tyto smluvní podmínky používání služby webu www.prestigo.cz (dále jen „Podmínky“) upravují vaše používání tržní platformy PRESTIGO nabízené společností Initial Cruz s.r.o., IČO: 068 91 926, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 („my“, „nás“ nebo „Prestigo“), včetně našich webových stránek (www.prestigo.cz), mobilní aplikace (dále jen „aplikace“) a služby, které prostřednictvím nich poskytujeme (společně pro webovou stránku, aplikaci a služby označované jako náš „web“). „Vy“ se na vás odkazuje jako na uživatele webu.

 

Tyto podmínky se vztahují na uživatele našeho webu včetně návštěvníků. Používání našich stránek podléhá také našim aktuálním „Zásadám přijatelného použití“. Vaše používání našich stránek jakožto Partnera („Partnera“) definovaného níže se řídí Podmínkami služby Partner. („Podmínky pro Partnery“).

 

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. Používáním našeho webu nebo jiným vyjádřením vašeho souhlasu (například souhlasem při vytváření nebo přihlašování na svůj účet, kliknutím na „Souhlasím“ atd.) prohlašujete a zaručujete, že jste si podmínky používání webu přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Pokud nesouhlasíte, nevstupujte na náš web, ani jej nepoužívejte.

 

 

Obsah

1. PRESTIGO Tržiště

2. PRESTIGO Videa

3. Oznámení (potvrzení)

4. Další podmínky

5. Způsobilost

6. Poplatky a platby

7. Vlastnictví

8. Zásady autorského práva a duševního vlastnictví

9. Ochrana osobních údajů

10. Obsah a interakce třetích stran

11. Odkazy

12. Změny na našich stránkách

13. Zrušení a vyhrazení práv

14. Odškodnění

15. Zřeknutí se odpovědnosti a omezení naší odpovědnosti

16. Řešení sporů

17. Ostatní ustanovení

18. Změny těchto podmínek

 

1.               PRESTIGO Tržiště

Vytvořením účtu na našem webu souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných informací. Souhlasíte s tím, že si nebudete vytvářet účet s použitím falešné totožnosti nebo poskytováním nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících informací nebo pokud jste dříve byli z našeho webu odstraněni nebo byl váš účet zakázán. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu, včetně uživatelského jména a hesla. Jste odpovědní za veškeré aktivity, které se vyskytnou na vašem webovém účtu nebo v souvislosti s ním a souhlasíte s tím, že nás okamžitě informujete o jakémkoli neoprávněném přístupu nebo použití vašeho webového účtu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neodpovídáme za jakékoli škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky související s neoprávněným přístupem k vašemu účtu na vašem webu.

 

2. PRESTIGO Videa

 

a. Prostřednictvím našeho webu můžete získat personalizovaná videa („PRESTIGO videa“) od celebrit, včetně atletů, herců, interpretů, umělců, vlivných osob a dalších (dále jen „Partner“). Můžete zaslat objednávku Partnerovi na vytvoření PRESTIGO videa, které je přizpůsobeno Vám nebo třetí straně, kterou identifikujete jako příjemce (dále „Příjemce“).

 

b. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Partner má výhradní právo rozhodnout, jak splní vaši objednávku a obsah vytvořeného videa PRESTIGO nemusí přesně vyhovět vaší objednávce. My i Partner si vyhrazujeme  právo odmítnout jakoukoli objednávku podle našeho výhradního uvážení. Partner má na splnění nebo odmítnutí vaší objednávky zachovanou lhůtu sedm kalendářních dní ode dne, kdy zadáte objednávku. Jakmile bude vaše objednávka splněna, bude vám vyúčtována částka uvedená na rezervační stránce „Partnera“ na našem webu.

 

c. Videa PRESTIGO jsou licencována, neprodávají se uživatelům. Kupujete právo (licenci) na jeho použití, nikoli PRESTIGO Video samotné.

 

d. S výhradou vaší platby v plné výši vám Partner uděluje následující práva na používání PRESTIGO videa výhradně pro vaše osobní, nekomerční a „nepropagační účely“, práva k použití PRESTIGO videa (licence) jsou udělena jako: nevýhradní, časově neomezená nedojde-li k odvolání licence, úplatná, bez dalších licenčních poplatků,  celosvětová, sublicencovatelná, odvolatelná licence k používání, reprodukci, distribuci a veřejnému zobrazení tohoto PRESTIGO videa ve všech médiích (například na platformách sociálních médií), ať už v médiu (platformě) známé nebo později vytvořené.

 

e. U žádného PRESTIGO videa nesmíte svá práva (licenci) dále prodávat, ani do nich zasahovat. Sublicencovat svá práva na PRESTIGO video můžete pouze v míře nezbytné pro to, abyste mohli používat PRESTIGO video, jak je povoleno podle těchto podmínek (například jej sdílet s přáteli na platformě sociálních médií nebo jej odeslat příjemci pro osobní, nekomerční a nepropagační účely, jak je uvedeno výše).

 

f. PRESTIGO video můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami, které zahrnují naše Zásady přijatelného použití. Můžeme ukončit kdykoli a z jakéhokoli důvodu všechny výše uvedené licence. Vyhrazujeme si právo odstranit PRESTIGO video z našeho webu kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění.

 

3.           Vzetí na vědomí

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

a.                Prestigo nenese odpovědnost za žádné video PRESTIGO ani za jinou nabídku, kterou požadujete, ani za jakékoli sdělení, které učiníte (definováno níže);

b. Prohlašujete, že na žádná videa PRESTIGO, které jste objednali, nebo jakékoli sdělení        (definovaného níže) se nevztahuje právo na ochranu soukromí, a že nebudete požadovat        předložení, ani sami předkládat video, které by porušovalo právo na ochranu soukromí a        osobních údajů nebo jiná práva třetí strany;

c.    vodoznak PRESTIGO na každém videu PRESTIGO musí zůstat nedotčen a souhlasíte s tím, že        vodotisk nebudete editovat, jinak upravovat, měnit, zakrývat ani odebírat z jakéhokoli videa        PRESTIGO ani pomáhat či navádět jakoukoli třetí stranu, aby tak učinila; dále souhlasíte s tím,        že nebudete editovat, jinak upravovat, měnit PRESTIGO video, ani vytvářet jakékoli        odvozené dílo od PRESTIGO videa, ani pomáhat nebo navádět jakoukoli třetí stranu, aby tak        učinila;

d.    pokud porušíte některá ustanovení těchto podmínek, ukončíme váš přístup na náš web,         odstraníme dané PRESTIGO video a  nebo zrušíme váš účet  (nebo jakýkoli webový účet,   který jste vytvořili nebo ovládáte) a vaše licence k použití jakéhokoli videa PRESTIGO nebo   jiná nabídka podle těchto podmínek končí a musíte: neprodleně odstranit všechna videa    PRESTIGO nebo jiné nabídky / videa / produkty, které vlastníte nebo nad nimi máte       kontrolu / jsou ve vaší dispozici, a to i ze všech platforem sociálních médií; informovat          každého příjemce PRESTIGO videa o ukončení práva k užití videa a pověřit ho, aby učinil     totéž, a podniknout všechny další kroky, které v této souvislosti přiměřeně požadujeme,             včetně identifikace každého příjemce PRESTIGO videa; a

e. bez omezení jakýchkoli našich práv může být jakákoli objednávka, kterou podáte         prostřednictvím našeho webu, zamítnuta námi nebo Partnerem; pokud k tomu dojde více         než jednou, můžeme ukončit váš přístup na náš web, odstranit nebo zakázat vás (a jakýkoli         účet na webu, který jste vytvořili nebo ovládáte), nebo podniknout jiné vhodné kroky podle         vlastního uvážení společnosti Prestigo, včetně ukončení vaší licence k používání jakéhokoli         videa PRESTIGO nebo jinou nabídku podle těchto podmínek a vyžádat si, abyste podnikli   kroky uvedené v článku 3.d.

 

4.           Další podmínky

Některé produkty nebo služby nabízené prostřednictvím těchto stránek mohou mít další smluvní podmínky („další podmínky“). Pokud platí dodatečné podmínky, zpřístupníme vám je v souvislosti s tímto produktem nebo službou. Používáním tohoto produktu nebo služby souhlasíte s dodatečnými podmínkami. Pokud jsou Dodatečné podmínky v rozporu s některými z těchto Podmínek, budou tyto Podmínky platit, pokud Dodatečné podmínky nestanoví, že se některé nebo všechny tyto podmínky nepoužijí.

 

5.           Způsobilost

a.            Věk: abyste mohli používat tento web, musíte být starší 18 let nebo musíte být starší 15 let a mít souhlas vašeho zákonného zástupce.

               b.   Prohlášení a záruky způsobilosti: Prohlašujete a zaručujete, že:

 

i. vám nebylo zakázáno používat nebo přistupovat k jakémukoli aspektu našeho webu námi nebo podle jakéhokoli platného právního předpisu  nebo rozhodnutí;

ii. budete dodržovat všechny příslušné podmínky všech poskytovatelů platebních služeb, které vybereme;

iii. vy (a jakýkoli účet na webu, který jste vytvořili nebo který ovládáte) vám nebyl z jakéhokoli důvodu dříve zakázán používat ani nebyl odstraněn z našeho webu; a

iv. nejste odsouzený za sexuální trestné činy.

 

 

6.           Poplatky a platby

 

a.            Poplatky: Poplatek za PRESTIGO video nebo jinou nabídku je uveden na rezervační stránce                každého Partnera na našem webu, když o toto video požádáte. Souhlasíte s tím, že uhradíte      všechny dlužné částky v souladu s platebními podmínkami platnými při odeslání vaší žádosti nebo nákupu zboží.

b.   Měna: Všechny transakce jsou v českých korunách („Kč“), není-li v místě nákupu uvedeno        jinak.

c.   Platba: Video PRESTIGO lze uhradit platnou platební kartou prostřednictvím platební brány       na našem webu. Poskytovateli plateb musíte poskytnout platné platební údaje (údaje       platební karty Visa, MasterCard nebo údaje jiného vydavatele akceptovaného       poskytovatelem plateb). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Prestigo       neprovozuje, nevlastní ani neovládá poskytovatele plateb/platební brány. Používání platební       karty se řídí vaší dohodou a zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele plateb, nikoli       těmito podmínkami. Souhlasíte s tím, že neprodleně informujete poskytovatele plateb o       jakékoli změně fakturační adresy (nebo jiných údajů) vaší platební karty. Objednané video       PRESTIGO není možné vrátit ani vyměnit, z tohoto titulu Vám nebudou vráceny uhrazené       platby. Poskytnutím platebních údajů souhlasíte s tím, že společnost Prestigo může       pozastavit předběžnou autorizaci a po splnění vaší objednávky zmocnit poskytovatele plateb       k okamžitému vyúčtování všech splatných částek bez dalšího upozornění nebo Vašeho       souhlasu.

d.            Prestigo si vyhrazuje právo (nejedná se však o jeho povinnost) odmítnout vaši objednávku na           video PRESTIGO, pokud: (i) Vaše platba je odmítnuta; nebo (ii) pokud Vám byl v minulosti z                jakéhokoli důvodu zakázán přístup na náš web. Prestigo si také vyhrazuje právo kdykoli                změnit         své poplatky a platební postupy, včetně platebních možností a podmínek, a to buď        ihned po zveřejnění na našich stránkách, nebo jiným oznámením.

e.   Platební otázky: Pokud máte dotaz týkající se nákupu provedeného v aplikaci nebo poplatku        za vaši platební kartu, kontaktujte nás na adrese info@prestigo.cz. Máme výhradní právo        určit, jak budou řešeny vzniklé fakturační spory.

 

7. Vlastnictví

a. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každé video PRESTIGO nebo jiná nabídka/produkt od Partnera je vlastněno Partnerem, který jej vytvořil.

 

b. My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme veškerá práva, nároky a právní tituly k: (i) našim stránkám a na „vzhledu a prostředí“ našeho webu, včetně veškerého dostupného softwaru, nápadů, procesů, dat, textu, médií a dalšího dostupného obsahu na našem webu (jednotlivě a společně, „obsah Prestigo“); a (ii) naše ochranné známky, loga a značky (dále jen „Značky“). Naše stránky, obsah Prestigo a značky jsou chráněny podle českých a mezinárodních zákonů. Bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nesmíte kopírovat nebo znovu použít jakoukoli část HTML / CSS, JavaScript, vizuální návrhové prvky nebo koncepty.

 

c. Tímto nám udělujete nevýhradní, bezplatnou, neomezenou, univerzální, sublicencovatelnou (prostřednictvím několika úrovní sublicencí), trvalou a neodvolatelnou licenci používat, reprodukovat, licencovat, distribuovat, upravovat, přizpůsobovat, přeformátovat, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, vytvářet odvozená díla a jinak používat následující pro účely provozu a poskytování našich stránek, vývoj a zlepšování našich produktů a služeb a reklamy, marketingu a propagace našich stránek a našich produktů a služeb: (i) jakákoli objednávka (video, text nebo jiné), který učiníte nebo pošlete kterémukoli Partnerovi, včetně informací týkajících se Příjemce; a (ii) jakékoli sdělení, které učiníte společnosti Prestigo, ať už prostřednictvím našeho webu, platformy sociálních médií, webových stránek třetích stran nebo jinak, včetně reakcí na videa, nápadu, duševního vlastnictví, práv na publicitu, zpětné vazby (definováno níže), kontroly, fotografie, videa, e-mailu, textu, příspěvku nebo jiné komunikace, ať už se týkají vás, nebo třetí strany (i) a (ii) každé, jednotlivě a společně, „sdělení“ nebo „příspěvek“). Prohlašujete a zaručujete, že buď: (x) vlastníte všechna práva na jakékoli sdělení; nebo (y) máte všechna nezbytná práva, včetně práv vůči jakékoli třetí straně, která přispěla nebo je zahrnuta ve sdělení, nebo je na ni odkazováno, aby nám poskytla výše uvedená práva. Nebudete realizovat žádné sdělení, které je důvěrné nebo které obsahuje jakékoli informace, které nemáte právo zveřejnit nebo které vy nebo jakýkoli příjemce nechcete zveřejnit. Prestigo neodpovídá za jakékoli použití nebo zveřejnění sdělení, včetně jakýchkoli osobních údajů, které patří vám, Příjemci nebo třetí straně.

 

d. Můžeme z jakéhokoli důvodu odmítnout přijetí nebo předání sdělení nebo odmítnout odebrání sdělení z našeho webu. Dále si vyhrazujeme právo rozhodnout, zda příspěvek porušuje tyto podmínky, a můžeme kdykoli, bez upozornění a podle našeho výhradního uvážení, zrušit vaše sdělení, ukončit váš přístup na náš web, odstranit nebo zakázat Vaši účast na webu (a zrušit jakýkoli webový účet, který jste vytvořili nebo ovládáte), nebo podniknout jiné vhodné kroky podle našeho výhradního uvážení v případě vašeho porušení těchto podmínek.

 

e. Společnost Prestigo si přeje vyhnout se možným nedorozuměním, pokud se projekt vyvinutý jakoukoli stranou Prestigo (jak je definováno níže) bude zdát podobným vašemu příspěvku. Pokud se vaše sdělení sestává z jakéhokoli nápadu, podnětu, návrhu, plánu nebo jiného materiálu souvisejícího s naším podnikáním (jednotlivě a společně, „zpětná vazba“), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tuto zpětnou vazbu předkládáte na své vlastní riziko a že společnosti Prestigo nevzniká žádná povinnost (včetně žádné povinnosti mlčenlivosti nebo zachování soukromí) v souvislosti s touto zpětnou vazbou a udělujete společnosti Prestigo nevýhradní, bezplatnou, neomezenou, univerzální, sublicencovatelnou (prostřednictvím několika úrovní sublicencí), trvalou a neodvolatelnou licenci jakýmkoli způsobem, reprodukovat, licencovat, distribuovat, upravovat, přizpůsobovat, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, vytvářet odvozená díla (například překlady, úpravy nebo další změny) a jiným způsobem používat a využívat jakýmkoli způsobem (včetně komerčně), jakoukoli zpětnou vazbu.

 

8. Zásady autorského práva a práva duševního vlastnictví

 

a. Upozornění na porušování autorských práv: Reagujeme na oznámení o údajném porušení autorských práv a zrušíme uživateli přístup na náš web pro opakované porušování autorských práv. Pokud se domníváte, že příspěvky umístěné na našem webu porušují autorská práva, zašlete nám prosím tyto informace:

i. vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

ii. popis díla, resp. autorské právo, které je podle vás porušováno;

iii. popis díla, které podle vás porušuje autorská práva a které chcete odstranit, spolu s informacemi o tom, kde se nachází;

iv. prohlášení, že „jste v dobré víře přesvědčen, že použití příspěvku způsobem, na který je podávána stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv k dílu, jeho zástupcem nebo zákonem.“;

v. podpis vlastníka autorských práv (nebo osoby oprávněné jednat za vlastníka autorských práv); a

vi. čestné prohlášení, že informace, které poskytujete, jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

               info@prestigo.cz

Pokud tyto požadavky nedodržíte, vaše oznámení nemusí být platné.

 

b. Zásady ukončení: Pokud zjistíme, že opakovaně porušujete autorská práva, můžeme ukončit váš přístup na náš web, odstranit nebo zakázat vás (a jakýkoli účet na webu, který jste vytvořili nebo ovládáte), a podniknout další vhodná opatření na základě vlastního uvážení.

 

9. Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje a další údaje. Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

10. Obsah a interakce třetích stran

 

Naše stránky mohou obsahovat funkce, které odkazují nebo poskytují přístup k obsahu třetích stran, který je zcela nezávislý na Prestigo, včetně videí PRESTIGO, webových stránek, platforem, adresářů, serverů, sítí, systémů, informací, databází, aplikací, softwaru, programů, produktů nebo služeb a internetu obecně. Vaše interakce s třetími stranami, včetně uživatelů a Partnerů nacházející se na našich stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek, jsou výhradně mezi vámi a třetí stranou. Souhlasíte s tím, že nebudete kontaktovat a komunikovat s žádným Partnerem, pokud to není výslovně povoleno na našich stránkách. Souhlasíte také s tím, že společnost Prestigo může podle svého výhradního uvážení vstoupit do jakýchkoli sporů a pokud tak učiní, poskytnete nám potřebnou součinnost. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za žádné škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky jakéhokoli druhu nebo povahy vzniklé v důsledku takové interakce. Tímto osvobozujete všechny smluvní strany včetně Prestiga (definované níže) od všech Vámi vzniklých nároků, nároků na náhradu škody všeho druhu nebo povahy, známých a neznámých, očekávaných a nepředvídaných, zveřejněných a nezveřejňovaných, vznikajících z jakýchkoli sporů nebo s nimi souvisejících, nebo souvisejících s našimi stránkami.

 

11. Odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na platformy sociálních médií nebo na webové stránky třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) odkaz neznamená, že podporujeme platformu nebo webovou stránku nebo jsme s nimi spojeni; a (b) nejsme odpovědní za žádné škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky související s vaším používáním takové platformy nebo webových stránek. Před použitím dané platformy nebo webu byste si měli vždy přečíst smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

 

12. Změny na našich stránkách

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli změnit nebo ukončit jakýkoli aspekt našeho webu bez předchozího upozornění.

 

13. Zrušení a vyhrazení práv

Svůj účet na našem webu můžete kdykoli zrušit kontaktováním člena týmu Prestigo na adrese info@prestigo.cz. Vyhrazujeme si právo ukončit přístup na naše stránky jakékoli osobě, včetně vás, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, podle našeho výhradního uvážení. Pokud porušíte některou z těchto podmínek, vaše povolení k používání našeho webu se automaticky ukončí.

 

14. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že Prestigo a dceřiné společnosti, přidružené společnosti, zaměstnanci, spolupracovníci,  Partneři a poskytovatelé licence (každá „strana Prestigo“ a kolektivně „strany Prestigo“)  nejsou odpovědni a vzdáváte se případného nároku vůči Prestigo a strany Prestigo za jakékoliv Vám vzniklé nároky, náklady, řízení, ztráty, škody a výdaje (včetně přiměřených poplatků a nákladů právního zástupce) jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývajících z, v souvislosti s nimi nebo souvisejících s: (a) těmito podmínkami; nebo (b) použitím našich stránek. V souvislosti s jakýmkoli nárokem budete s námi rozumně spolupracovat.

 

15. Zřeknutí se odpovědnosti a omezení naší odpovědnosti

 

a. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše používání našich stránek je na vaše vlastní riziko a že naše stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy smluvní strany Prestigo včetně Prestiga odmítají jakékoliv záruky, podmínky a prohlášení jakéhokoli druhu, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně těch, které se vztahují k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, záruky za neporušování právních předpisů a vznikající na základě  obchodování nebo obchodních zvyklostí.

 

b. Zejména strany Prestigo neposkytují žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu dostupného na našich stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek nebo obsahu jakékoli platformy sociálních médií nebo webových stránek třetích stran propojených s naším webem nebo integrovaných s tímto webem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že strany Prestigo nebudou odpovídat za: (i) chyby nebo nepřesnosti obsahu; (ii) poškození osob, poškození majetku nebo jiné škody vyplývající z vašeho přístupu na naše stránky nebo z jejich používání; (iii) jakýkoli neoprávněný přístup k našim serverům nebo jejich použití, k osobním údajům nebo údajům o uživatelích webu; (iv) jakékoli přerušení přenosu na nebo z našich stránek; (v) jakékoli chyby, viry, trojské koně apod., které mohou být přenášeny na nebo prostřednictvím našeho webu; nebo (vi) jakékoli škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jakéhokoli obsahu zveřejněného nebo sdíleného prostřednictvím našich stránek.

 

c. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál nebo informace stažené nebo jinak získané prostřednictvím našich stránek, včetně jakéhokoli videa PRESTIGO, se dějí na vaše vlastní riziko a že budete výhradně odpovědní za jakékoli škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky vzniklé z nebo v souvislosti s tím. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané od nás nebo prostřednictvím našich stránek, včetně prostřednictvím videa PRESTIGO, nevytvoří žádnou záruku, nebude-li výslovně poskytnuta námi.

 

d. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání našich stránek budete vystaveni obsahu z různých zdrojů a že společnost Prestigo nenese odpovědnost za přesnost, užitečnost, bezpečnost, legálnost nebo práva duševního vlastnictví nebo související s jakýmkoli takovým obsahem. Dále chápete a berete na vědomí, že můžete být vystaveni obsahu, který je nepřesný, urážlivý, nemravný, nepříjemný nebo obtěžující, a souhlasíte s tím, že se vzdáte veškerých zákonných nebo prostředků uplatnění práv, které máte nebo můžete mít proti jakékoliv smluvní straně služby Prestigo s ohledem na toto ustanovení.

 

e. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v žádném případě nebude žádná strana Prestigo vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědná za jakékoli majetkové i nemajetkové  škody (včetně ztráty zisku, příjmů nebo údajů) nebo za náklady na získání náhradních produktů/služeb, které vyplývají z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, jakkoliv byly způsobeny a bez ohledu na to, zda taková odpovědnost vyplývá z jakéhokoli nároku založeného smlouvou, zárukou, deliktem (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti, nebo jinak a zda byla společnost Prestigo informována o možnosti takových škod.

 

f. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy bude naše celková odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně podle těchto podmínek omezena na a nepřekročí poplatky skutečně přijaté od vás společností Prestigo během 12 měsíců předcházejících uplatnění nároku k takové odpovědnosti.

 

g. Berete na vědomí, že výše uvedená limitace odpovědnosti za škodu je základním předpokladem k uzavření a naplnění dohody mezi PRESTIGO a Vámi.

 

16. Řešení sporů

Vy a společnost Prestigo souhlasíte, že vyřešíte všechny spory mezi vámi a společností Prestigo smírně. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, má každá ze stran zachováno právo uplatnit své právo u pravomocného a příslušného soudu.

 

17. Ostatní ustanovení

a. Vyšší moc: Za žádných okolností nebude žádná smluvní strana Prestigo včetně Prestiga samotného odpovědná za jakékoli zpoždění nebo nedostatek ve výkonu způsobené zcela nebo zčásti vyšší mocí (jako je zemětřesení, bouře, povodně atd.), za neodvratné nehody, právní předpisy, nařízení nebo příkazy nebo jiná rozhodnutí státních úřadů, stávky nebo jakékoli jiné události nebo příčiny, které nemůže kterákoli strana Prestigo rozumně ovlivnit.

 

b. Volba práva a jurisdikce: Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

 

c. Oddělitelnost: Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude se toto ustanovení považovat za náležitě upravené tak, aby bylo provedeno v souladu se smyslem ustanovení, nebo pokud změna není možná, bude toto ustanovení od těchto podmínek odděleno a nebude mít vliv na vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení.

 

d. Žádné vzdání se nebo změna: Pokud společnost Prestigo nevymáhá jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebrání to společnosti Prestigo vymáhat toto právo nebo ustanovení v budoucnu a nebude to považováno za změnu těchto podmínek.

 

e. Postoupení: Prestigo může kdykoli postoupit svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek třetí osobě.

 

18. Změny těchto podmínek

Tyto podmínky můžeme změnit. Pokud tak učiníme, zveřejníme revidované podmínky na našem webu a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto podmínek. Revidované podmínky nabudou účinnosti okamžitě, pokud je přijmete (například dohodou při vytvoření účtu nebo přihlášení k existujícímu účtu nebo použitím nebo pokračováním v používání našich stránek po zveřejnění revidovaných podmínek); jinak budou účinné uplynutím 30 dnů po zveřejnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady přijatelného použití

Poslední aktualizace: 5. 11. 2020

Vaše používání našeho webu (společně, webových stránek PRESTIGO, mobilní aplikace („aplikace“) a služeb, které prostřednictvím nich poskytujeme, se řídí těmito zásadami přijatelného použití. Podmínky, které jsou definovány ve Smluvních podmínkách webu nebo Partnerských smluvních podmínkách, budou mít v našich zásadách přijatelného použití stejný význam.

Jste zodpovědní za použití jakéhokoli videa PRESTIGO, vašeho webového účtu, našeho webu a jakéhokoli sdělení (pokud jste uživatelem webu) nebo Partnerského obsahu (pokud jste Partnerem). Naším cílem je vytvořit pozitivní, užitečné a bezpečné uživatelské prostředí. V zájmu podpory tohoto cíle zakazujeme určité druhy jednání, které mohou být škodlivé.

1. Prohlašujete a zaručujete, že:

a. nebudete používat falešnou totožnost ani poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace;

b. nevytvoříte účet, pokud jste již dříve byli z našeho webu odstraněni nebo byla zakázána vaše účast či váš účet byl námi zrušen;

c. nebudete používat ani autorizovat použití žádného videa PRESTIGO pro žádné jiné účely než: (i) konkrétní omezené účely stanovené ve smluvních podmínkách; jakýchkoli příslušných dodatečných podmínkách; nebo – pokud jste Partner – v jakékoli jiné písemné dohodě; a

d. v souvislosti s jakýmkoli propagačním videem Promo PRESTIGO nebudete objednávat (pokud jste uživatelem) ani plnit objednávku poskytnutím Promo PRESTIGO videa pro (pokud jste Partner): (i) podnik nebo jiného příjemce, proti němuž je vedeno trestní řízení nebo který se podílí na protiprávní činnosti, násilí nebo nenávistných projevech, je s nimi spojen nebo je podporuje; nebo (ii) znevažuje nebo hanobí jakoukoli osobu, subjekt, značku nebo firmu.

e. nebudete:

i. porušovat jakýkoli právní předpis, nařízení nebo soudní či správní rozhodnutí;

ii. porušovat nebo zneužívat právo duševního vlastnictví, soukromí, nebo jiná práva jakékoli třetí strany;

iii. podnikat žádné kroky (i když je objedná jiný), které jsou, nebo zveřejňují, sdílejí nebo sdělují cokoli, co podněcuje nebo povzbuzuje, jednání, které je výslovně nebo implicitně: nezákonné, hrubé, obtěžující, vyhrožující, nenávistné, rasistické, hanlivé, ohrožující dobrou pověst, pornografické, neslušné, vulgární, obscénní nebo jinak nežádoucí (včetně nahoty);

iv. posílat reklamu nebo komerční komunikaci, včetně spamu, nebo jakoukoli jinou nevyžádanou nebo neoprávněnou komunikaci;

v. se podílet na používání, šíření softwaru, včetně spywaru, navrženého ke shromažďování dat z našich stránek, včetně dat od všech uživatelů našich stránek;

vi. přenášet jakékoli viry nebo technologické prostředky určené k narušení, nebo které mohou narušit nebo poškodit používání počítačů nebo souvisejících systémů;

vii. pronásledovat, obtěžovat, vyhrožovat nebo poškozovat jakoukoli třetí stranu;

viii. vydávat se za jakoukoli třetí stranu;

ix. účastnit se jakékoli podvodné nebo nezákonné činnosti, včetně phishingu, praní peněz nebo podvodů;

x. používat jakékoli prostředky k pořizování nebo kopírování informací a záběrů na našich stránkách nebo z našich stránek nebo jakékoli jejich části.

xi. obcházet jakékoli technologické opatření prováděné námi, kterýmkoli z našich poskytovatelů nebo jakoukoli jinou třetí stranou (včetně jiného uživatele) za účelem ochrany nás, našich stránek, uživatelů, příjemců nebo jakékoli jiné třetí strany;

xii. vstupovat na náš web a získávat informace k vytvoření podobného nebo konkurenčního webu, aplikace nebo služby;

xiii. dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software nebo jiný základní kód používaný k poskytování našich stránek; nebo

xiv. podporovat, navádět nebo pomáhat jakékoli třetí straně při pokusu či realizaci výše uvedeného.

Pro větší srozumitelnost, vaše použití jakéhokoli videa PRESTIGO zahrnuje použití kdekoli (na našem webu nebo jinak).

2. Sledování:

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme povinni sledovat přístup nebo používání našich stránek vámi nebo třetími stranami (včetně sledování jakéhokoli videa PRESTIGO, Partnerského obsahu, sdělení nebo zpětné vazby), ale máme právo tak činit, abychom mohli provozovat náš web; prosazovat tyto zásady nebo naše podmínky; nebo dodržovat platné zákony, předpisy, soudní příkaz nebo jiné právní, správní nebo regulační žádosti nebo procesy; nebo jinak

Podmínky služby Partner

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2020

Tyto podmínky („Podmínky“) upravují použití tržní platformy PRESTIGO nabízené společností Initial Cruz s.r.o., IČO: 068 91 926, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, podnikající jako Prestigo („my“, „nás“ nebo „Prestigo“) Vámi jakožto Partnerem, včetně našeho webu (www.prestigo.cz), mobilní aplikace (dále jen „aplikace“) a služeb, které poskytujeme (souhrnně web, aplikace a služby označované jako „web“). „Vy“ a „Partner“ vás označují jako Partnera tohoto webu.

Tyto podmínky se vztahují výhradně na Partnera našich stránek. Používání našich stránek podléhá také našim současným zásadám přijatelného použití. Jakékoli použití našeho webu jiným způsobem, než jako Partner se řídí smluvními podmínkami webu („podmínky webu“).

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. Používáním našich stránek jako Partner nebo jiným vyjádřením vašeho souhlasu (například dohodou při vytváření nebo přihlašování k vašemu účtu, kliknutím na „Souhlasím“ atd.) Prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasili být vázán těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte, nepřistupujte na naše stránky a nepoužívejte je jako Partner.

Obsah

1. Účast na trhu Prestigo

2. PRESTIGO videa

3. Poplatky a platby

4. Partnerský obsah

5. Vlastnictví

6. Další podmínky

7. Způsobilost

8. Zásady autorského práva a duševního vlastnictví

9. Ochrana osobních údajů

10. Obsah a interakce třetích stran

11. Obchodní vztahy s Prestigo

12. Odkazy

13. Změny na našich stránkách

14. Ukončení účasti na webu

15. Zřeknutí se odpovědnosti a omezení naší odpovědnosti

16. Odškodnění

17. Řešení sporů

18. Ostatní ustanovení

19. Změny těchto podmínek

1. Účast na trhu Prestigo

a. Registrace: Abyste se mohli účastnit našich stránek, musíte se zaregistrovat. Registrace je možná prostřednictvím webového registračního formuláře nebo pomocí sociální sítě Facebook.com (dále jen „Facebook“). Registrací pomocí Facebooku udělujete souhlas k tomu, aby nám Facebook poskytl údaje potřebné pro registraci. Registrací souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných informací o sobě, které jsou vyžadovány v rámci našeho registračního formuláře, jakož i veškerých dalších informací, které jsme od nás oprávněně požadovali (společně, „registrační údaje“), s jejich uchováváním a aktualizací tak, aby byla pravdivá, přesná, aktuální a úplná. Pokud tak neučiníte nebo pokud se důvodně domníváme, že jste tak neučinili, máme právo pozastavit nebo zrušit váš webový účet a vaše používání tohoto webu. Souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet účet na webu s použitím falešné totožnosti nebo poskytováním nepravdivých, zkreslených či zavádějících údajů jménem jiné osoby nebo pokud jste (a váš rodič nebo zákonný zástupce nebo Organizace) byl dříve z našeho webu odstraněn nebo vaše účast na něm zakázána. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu, včetně uživatelského jména a hesla. Jste zodpovědní za veškeré činnosti, které se vyskytnou na vašem webovém účtu nebo v souvislosti s ním, a souhlasíte s tím, že nás okamžitě informujete o jakémkoli neoprávněném přístupu nebo použití vašeho webového účtu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za jakékoli škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky související s neoprávněným přístupem k vašemu účtu na vašem webu.

Prestigo si vyhrazuje právo potvrdit nebo odmítnout vaši žádost o registraci dle svého vlastního a výhradního uvážení. Úspěšným potvrzením registrace je schválena vaše aktivní účast na webu Prestigo. Bez schválení není možné účet Partnera používat. Na potvrzení nebo odmítnutí registrace si Prestigo vyhrazuje lhůtu 7 dnů ode dne zaslání žádosti o registraci Partnera.

Společnost Prestigo kontaktuje Partnera e-mailem a požádá jej o aktivaci účtu. Potvrzením aktivace Partner souhlasí bezvýhradně s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.

Pro úspěšnou aktivaci účtu je Partner povinen zaslat Prestigu úvodní video, kterým prokáže pravost poskytnutých údajů. Ukáže-li se, že Partner uvedl nepravdivé nebo zkreslené údaje, může být jeho webový účet bez náhrady kdykoli zrušen.

i. Partner ve věku 18 let nebo starší: Partneři ve věku nejméně 18 let se mohou registrovat přímo. Registrací prohlašujete a zaručujete, že: (A) jste dosáhl nejméně 18 let věku; (B) máte věk požadovaný zákonem pro uzavření závazné smlouvy; (C) nic Vám nebrání v používání našeho webu podle právního řádu ČR, vašeho bydliště se nachází na území ČR; a (D) jste odpovědný za dodržování všech platných a účinných právních předpisů týkajících se účasti Partnera na našem webu a plně odpovídáte společnosti Prestigo (definováno níže) za jakékoliv porušení podmínek užívání webu.

ii. Rodič nebo zákonný zástupce Partnera, který je mladší 18 let: Partneři, kteří jsou mladší 18 let, se mohou registrovat pouze prostřednictvím rodiče nebo jiného zákonného zástupce, který registrací prohlašuje a zaručuje, že: (A) je rodičem nebo zákonný zástupce Partnera a souhlasí s těmito Podmínkami; (B) rodič ani zákonný zástupce ani Partner nesmí mít zakázáno používat naše stránky podle právních předpisů či soudních rozhodnutí ČR; a (C) je odpovědný za dodržování všech platných a účinných právních předpisů týkajících se účasti Partnera na našem webu a plně odpovídá Prestigo za jakékoli porušení těchto podmínek.

iii. Organizace: obchodní společnost, agentura, agent, nebo jiná osoba nebo organizace (dále jen „Organizace“) může zaregistrovat Partnera („přidružený talent“). Registrací Organizace sama a každý přidružený talent prohlašuje a zaručuje, že: (A) Organizace je oprávněným zástupcem přidruženého talentu (a pokud je přidružený talent mladší 18 let, registruje se se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce, jak je uvedeno v oddílech 1.a (i) a 1.a (ii)) a souhlasí s těmito podmínkami; (B) Organizaci ani přidruženému talentu není zakázáno používat náš web právními předpisy, soudním rozhodnutím či jiným závazným právním aktem; a (C) Organizace odpovídá za dodržování všech platných a účinných právních předpisů týkajících se účasti přidruženého talentu na našem webu v souladu s těmito podmínkami a plně odpovídá Prestigo za jakékoli porušení povinností dle těchto podmínek. Chcete-li zaregistrovat přidružený talent jako organizace, kontaktujte info@prestigo.cz.

b. Propagační materiály: zdarma poskytnete Prestigu následující propagační materiály („Propagační materiály“)  zahájení procesu zřízení účtu přidruženého talentu na náš web, pokud chcete, abychom propagovali vaši účast na našem webu, (i) tři obrázky s vysokým rozlišením; (ii) biografický profil vašeho webu; a (iii) propagační video o délce přibližně 15 vteřin, abyste dali vašim fanouškům vědět, že vám mohou poslat žádost v souladu s podmínkami užívání webu. Upozorňujeme, že nebudete moci přijímat žádosti od uživatelů, dokud neobdržíme vaše propagační video. V budoucnu můžeme požádat o další propagační materiály, které společnost Prestigo používá k propagaci vás na našich stránkách nebo v souvislosti s nimi, na jakékoli platformě sociálních médií nebo na webových stránkách třetích stran. Jakékoli jiné materiály nebo fotografie, které se vás týkají nebo které se vás týkají a které schválíte pro použití společností Prestigo, budou také propagačními materiály podle těchto podmínek.

2. PRESTIGO videa

Uživatel našeho webu (dále jen „uživatel“) může objednat prostřednictvím našeho webu jeden nebo více videozáznamů (dále jen „video PRESTIGO“).

a. Přestože doufáme, že objednávku splníte do 48 hodin od jejího obdržení, máte lhůtu až sedm dní (dle vlastního uvážení společnosti Prestigo) na dokončení a nahrání videa PRESTIGO. Můžete: (i) přijmout objednávku a nahrát video PRESTIGO; nebo (ii) zamítnout objednávku; pokud objednávku ve lhůtě 7 dnů nesplníte nebo ji zamítnete, žádost se automaticky ruší a již nemůže být splněna (resp. můžete objednávku splnit bezplatně a bez jakékoli platby od nás). Pokud je objednávka uživatele nepříjemná nebo jinak urážlivá, můžete odmítnout objednávku a odmítnout vytvoření nebo nahrání videa PRESTIGO podle vašeho uvážení. Pokud objednávku přijmete, souhlasíte s tím, že na náš web zaznamenáte a nahrajete jedno video PRESTIGO dle žádosti.

b. Prestigo si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení, zrušit jakoukoli objednávku uživatele. Za zamítnutou, zrušenou nebo nesplněnou žádost o video PRESTIGO nemáte nárok na úhradu jakékoliv částky a ve váš prospěch nebude provedena žádná platba.

c. Každé video PRESTIGO bude trvat Vámi stanovenou dobu a bude se řídit obecnými pokyny a objednávky Uživatele (například narozeninové přání, blahopřání nebo zpráva „Hodně štěstí!“). Budete mít výhradní uvážení ohledně formy a obsahu jakéhokoli videa PRESTIGO, s výjimkou toho, že souhlasíte, že: (i) použijete své jméno (prosíme, představte se), jméno uživatele a jméno jakékoli třetí strany, kterou uživatel identifikuje jako příjemce („příjemce“) v každém videu PRESTIGO, pokud si uživatel neobjedná jinak; a (ii) ve videu PRESTIGO neuvedete, že video PRESTIGO je neúplné nebo nemůže být dokončeno. Vaše odpověď na objednávku uživatele je vaší odpovědností a podle vašeho uvážení v souladu s těmito podmínkami; Uživatelé jsou však obvykle nejšťastnější, pokud je většině jejich objednávek ze strany Partnera vyhověno. Pokud vytvoříte video PRESTIGO, ale nedodržíte základní pokyny a objednávku uživatele, zkonzultujeme s vámi vhodnou úpravu platby pro vás určené.

d. Video PRESTIGO může být buď soukromé, nebo veřejné. U soukromého videa je uživatel jediným příjemcem tohoto videa. Pokud je video PRESTIGO veřejné, pak jej Partner může umístit na svém profilu na webu PRESTIGO a na dalších sociálních sítích, stejně tak PRESTIGO.

3. Poplatky a platby

a. Rezervační poplatek: Nastavíte svou vlastní cenu pro každé video PRESTIGO a jakoukoli jinou nabídku, kterou se rozhodnete zpřístupnit prostřednictvím tržní platformy Prestigo (např. Promo PRESTIGO videa) (dále jen „rezervační poplatek“), za předpokladu, že: rezervační poplatek za každé video PRESTIGO je v rozmezí 50,- Kč (padesát korun českých) až 1.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

b. Poplatky: Kromě případů, kdy vyprší platnost objednávky, kterou se rozhodnete splnit (jak je uvedeno v části 2 písm. a), a v souladu s těmito podmínkami vám zaplatíme 75 % rezervačního poplatku, který společnost Prestigo skutečně přijala za každé video PRESTIGO nebo jinou nabídku produktů Prestigo, kterou jste vytvořili a dodali, abyste splnili objednávku uživatele, který jste přijali prostřednictvím našeho webu, s výjimkou toho, že v případě rezervačního poplatku placeného prostřednictvím aplikace vám vyplatíme 75 % částky skutečně přijaté společností Prestigo po odečtení všech plateb nebo částek, které odečte platforma aplikace z rezervačního poplatku („rezervační poplatek za aplikaci“).

c. Poplatky a platební podmínky a záruky: Prohlašujete a zaručujete, že: (i) Na videa PRESTIGO se nevztahuje a není zamýšleno, aby se na ně vztahovalo následující: jakýkoli profesní spolek, odbor, kolektivní vyjednávání nebo podobná smlouva, a neobjeví se ve videu ani žádné zbytkové nebo jakékoli jiné platby splatné společností Prestigo nebo vám, jakékoli třetí straně, cechu nebo unii, nebo na základě jakékoli kolektivní smlouvy, v souvislosti s jakýmkoli videem PRESTIGO, platba od nás vám nebo našemu webu; (ii) Prestigo neodpovídá za žádné platby, provize, náklady, výdaje nebo platby jakéhokoli druhu vůči třetí straně, včetně jakéhokoli správce, agenta, právního zástupce, obchodního zástupce nebo poskytovatele služeb v souvislosti s jakýmkoli výnosem nebo platbami, které vám byly poskytnuty v souvislosti s naším webem; a (iii) společnost Prestigo neodpovídá za žádné příspěvky, platby, daně ani srážky na sociálním zabezpečení, penzijní dávky, pojištění v nezaměstnanosti, anuity nebo platby penzijních fondů nebo penzijních fondů požadované zákonem nebo odborovou organizací, ani za srážkové daně nebo daně z příjmu

d. Platba: Souhlasíte s registrací u poskytovatele plateb (třetí strany) vybraného společností Prestigo, kterého může Prestigo podle svého výhradního uvážení změnit. Nesmíte použít jiného poskytovatele plateb, než je poskytovatel vybraný společností Prestigo. Poskytovateli plateb poskytnete veškeré údaje potřebné k přijímání plateb prostřednictvím poskytovatele plateb. Veškeré platby, které vám náleží od společnosti Prestigo, budou provedeny prostřednictvím poskytovatele plateb. Pokud poskytovateli platebních služeb neposkytnete všechny požadované údaje, je možné, že nebudete moci dostávat dlužné platby. Prestigo neodpovídá za žádné škody, zpoždění, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky vzniklé v důsledku neschopnosti přijímat platby z vaší strany, a to v důsledku vašeho neposkytnutí takových informací. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Prestigo neprovozuje, nevlastní ani neovládá poskytovatele plateb; a vaše využití služeb jakéhokoli poskytovatele plateb podléhá podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele plateb. Souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné zpoždění, selhání, poškození nebo odpovědnost způsobené poskytovatelem plateb, jakoukoli jinou třetí stranou, vyšší mocí nebo pokud z vaší strany nedojde  včasně nebo řádně k založení účtu u poskytovatele plateb nebo neposkytnete požadované údaje k platbě. Jinak než s ohledem na jakoukoli platbu nebo odpočet za aplikační platformu (jak je uvedeno v článku 4.b). Prestigo odpovídá za poplatky, náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s poskytovatelem plateb vybraným společností Prestigo. Pokud není se společností Prestigo v písemné formě dohodnuto jinak, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za jakékoli další poplatky, náklady a výdaje, včetně nákladů na bankovní účet. Bez ohledu na cokoli, co je v těchto Podmínkách v rozporu, pokud se Prestigo na základě svého výhradního uvážení domnívá, že dochází na našich stránkách k jakémukoli podvodu, praní peněz nebo jinému porušení zákona nebo nařízení, nebo v souvislosti s těmito stránkami, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme zadržet, pozdržet platby, nebo požadovat vrácení jakýchkoli plateb, o kterých se domníváme, že podle našeho výhradního uvážení souvisejí s nadepsaným porušením.

e. Měna: Platby prostřednictvím poskytovatele platebních služeb jsou v českých korunách, pokud vám poskytovatel plateb nepovolí zvolit jinou měnu a Vy ji nezvolíte.

f. Odměna je Partnerovi vyplácena na základě vyžádání Partnera. Požádat o vyplacení je možné provést tehdy, pokud je aktuální zůstatek na Partnerově účtu v minimální výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Výplata bude realizována ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti Partnerem včetně uvedení čísla bankovního účtu, na nějž má být částka převedena.

g. Prestigo pošle Partnerovi nejpozději ke každému poslednímu dni každého kalendářního měsíce přehled vyplacených částek za Partnerova PRESTIGO videa.

4. Partnerský obsah

a. Poskytování licencí na Partnerský obsah: Náš web vám umožňuje nahrávat, odesílat, ukládat, odesílat, přenášet, schvalovat a přijímat obsah a data, včetně vašich videí a propagačních materiálů PRESTIGO (společně „Partnerský obsah“). Když nahráváte, odesíláte, ukládáte, odesíláte, přenášíte schválení nebo přijímáte Partnerský obsah na nebo prostřednictvím našeho webu, udělujete nám nevýhradní, bezplatnou, neomezenou, univerzální, sublicencovatelnou (prostřednictvím několika úrovní sublicencí) trvalou a neodvolatelnou licenci jakýmkoli způsobem a médii, ať už nyní známými nebo v budoucnu vytvořenými (včetně kanálů sociálních médií a webových stránek a platforem třetích stran), k reprodukci, licenci, distribuci, úpravě, přizpůsobení, veřejnému vystoupení, veřejnému zobrazování, vytvoření odvozeného díla (například překlady, úpravy nebo jiné změny, které děláme tak, aby Partnerský obsah fungoval lépe s naším webem nebo jinak), a používat svůj Partnerský obsah pro účely provozu a poskytování našich stránek, k vyvíjení a zlepšování našich produktů a služeb a inzerování, uvádění na trh a propagování našich stránek, produktů a služeb a souhlasíte s tím, že takový Partnerský obsah může být dle vlastního uvážení společnosti Prestigo použit, včetně vykonaného nebo zobrazeného, ​​v souvislosti s jakýmikoli dalšími prvky, materiály, autorskými právy, právy na publicitu nebo materiály chráněnými autorskými právy. Nezapomeňte, že třetí strany (včetně uživatelů) mohou vyhledat a zobrazit jakýkoli Partnerský obsah, který umístíte ve veřejné sekci našich stránek. Souhlasíte s tím, že můžeme zobrazovat reklamu s vaším Partnerským obsahem nebo v souvislosti s ním. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Prestigo nemá vůči vám žádnou povinnost v souvislosti s jakoukoli reklamou zobrazovanou na našich stránkách nebo v souvislosti s nimi (včetně povinnosti úhrady jakékoliv finanční částky či podílu na příjmech, které společnost Prestigo získala v důsledku takové reklamy).

b. Udělení licence uživatelům:

i. Pro každé vámi vytvořené video PRESTIGO (jiné než propagační video PRESTIGO) tímto udělujete uživateli a příjemci nevýhradní, bez dalších licenčních poplatků, celosvětovou, sublicencovatelnou a trvalou licenci k používání, reprodukci, distribuci a veřejnému zobrazování videa PRESTIGO, v každém případě výhradně v souladu se smluvními podmínkami, ve všech médiích, ať už známých nebo později vytvořených (včetně kanálů sociálních médií a webových stránek a platforem třetích stran).

c. Právo na odstranění videí PRESTIGO: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemůžeme omezit použití vašich videí PRESTIGO nebo jiných sdělení uživateli, pro které jste je vytvořili, nebo jakoukoli třetí stranou, s níž bylo sdíleno (včetně příjemců), a nemáme žádnou povinnost odstranit tato videa (včetně z kanálů sociálních médií nebo webových stránek nebo platforem třetích stran). Pokud se pokusíme odstranit video PRESTIGO z kanálu sociálních médií nebo z webových stránek nebo platforem třetích osob, můžeme vás informovat o našem záměru tak učinit. Jako vlastník autorských práv k vašemu Partnerskému obsahu tímto zmocňujete Prestigo, aby jednal jako váš zástupce za účelem podání jakéhokoli oznámení DMCA nebo jiné žádosti týkající se vašich videí PRESTIGO. Pokud se dozvíte, že jakékoli video Promo PRESTIGO je používáno v rozporu se smluvními podmínkami, okamžitě nás o tom informujete. Budeme přiměřeně spolupracovat s vaší pomocí za účelem nápravy tohoto porušení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za žádné škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky související s používáním videa Promo PRESTIGO z jakéhokoli důvodu, včetně případů, kdy použití videa překračuje licenci uvedenou v části 1) a (ii) nebo jiným způsobem porušuje smluvní podmínky.

d. Licence: Upozorňujeme, že licence udělené v tomto oddíle 6 je z naší strany plně zaplacena a je bez dalších licenčních poplatků, což znamená, že vám nejsme povinni cokoliv hradit v souvislosti s používáním vašeho Partnerského obsahu námi, uživateli nebo třetími stranami (včetně příjemců a v případě Promo PRESTIGO Video, Podnikání), s výjimkou plateb uvedených v části 4. Můžeme uplatnit svá práva na základě této licence kdekoli. Můžeme sublicencovat svá práva podle potřeby pro poskytování a propagaci našeho webu nebo jinak v souladu s těmito podmínkami a uživatelé mohou sublicencovat svá práva v souladu s podmínkami webu. Konečně jsou licence udělené v tomto oddílu 6 trvalé, což znamená, že práva udělená na základě těchto licencí přetrvávají i poté, co přestanete používat náš web.

e. Reprezentace a záruky: Prohlašujete a zaručujete, že:

i. vlastníte všechna práva k vašemu Partnerskému obsahu a zpětné vazbě (definované níže) a že máte právo udělit práva popsaná v těchto Podmínkách;

ii. zaplatili jste a zaplatíte v plné výši veškeré poplatky, licenční poplatky nebo jiné platby, které jsou splatné nebo mohou být splatné v souvislosti s jakýmkoli použitím vašeho Partnerského obsahu a zpětné vazby námi, uživateli nebo třetími stranami (včetně příjemců), jak je popsáno v těchto podmínkách;

iii. udělením souhlasu s těmito podmínkami a poskytováním služeb podle nich neporušuje žádnou dohodu, kterou jste uzavřeli s jakoukoli třetí stranou;

iv. váš Partnerský obsah a zpětná vazba neporušuje, nezneužívá nebo neohrožuje žádné právo duševního vlastnictví, soukromí, publicitu, ani jiná práva jakékoli třetí osoby ani neporušuje žádný právní předpis nebo soudní rozhodnutí;

v. nezveřejníte žádné video PRESTIGO, které uživatel požadoval, aby nebylo zveřejněno na vaší rezervační stránce;

vii. nebudete kontaktovat, reagovat nebo komunikovat s žádným uživatelem, se kterým se setkáváte na našich stránkách nebo skrze naše stránky, s výjimkou případů výslovně povolených na našich stránkách.

viii. neposkytnete své kontaktní informace žádnému uživateli ani nepošlete zboží ani nic jiného uživateli, než jak to dovolují tyto podmínky;

ix. nebudete vodoznak upravovat, měnit, upravovat ani odstraňovat z žádného videa PRESTIGO ani pomáhat nebo navádět třetí stranu, aby tak učinila;

X. nebudete nás žádat o svolení ani spolupráci s realizací činností zakázaných v oddílech 6.e (vi) až 6.e (ix)); a

xi. s výjimkou videa PRESTIGO, které se rozhodnete remakeovat (bez dodatečných nákladů pro uživatele a bez dalších plateb od nás), pokud obdržíte recenzi tří a méně hvězdiček, nebudete remakeovat žádné video PRESTIGO, pokud vás o to nepožádáme.

f. Zacházení s Partnerským obsahem: Jakýkoli Partnerský obsah je nedůvěrný, nechráněný a nesmí obsahovat žádné informace, které nemáte právo zveřejnit nebo které nechcete zveřejnit. Nejsme odpovědní za jakékoli použití nebo zveřejnění Partnerského obsahu, včetně jakýchkoli osobních údajů zahrnutých v tomto Partnerském obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš vztah s námi není důvěrným, svěřeneckým, společným podnikem, zaměstnavatelem / zaměstnancem, agenturou nebo jiným typem zvláštního vztahu. Žádný z vašich Partnerských obsahů nebude podléhat povinnosti mlčenlivosti z naší strany ze strany uživatelů nebo třetích osob (včetně příjemců) a nebudeme odpovědní za jakékoli použití nebo zveřejnění jakéhokoli Partnerského obsahu.

g. Odmítnutí a odstranění Partnerského obsahu: Můžeme z jakéhokoli důvodu odmítnout přijetí nebo přenos Partnerského obsahu bez předchozího upozornění. Můžeme z jakéhokoli důvodu odstranit Partnerský obsah z našeho webu bez předchozího upozornění.

h. Zrušení účtu na webu: Pokud zrušíte účet na našem webu, můžete nám, s předstihem nejméně tří pracovních dnů předem, požádat, abychom již na naše stránky nezveřejňovali vaše videa PRESTIGO. Jak je uvedeno v oddíle 6.c, nemáme však žádnou povinnost, pokud jde o použití vašich videí PRESTIGO uživateli, pro které jste je vytvořili, nebo jakoukoli třetí stranou, s nimiž již byla sdílena (včetně příjemců, včetně z kanálů sociálních médií, nebo webové stránky nebo platformy třetích stran).

5. Vlastnictví

a. Kromě Partnerského obsahu vlastníme my nebo naši poskytovatelé licencí veškerá práva, nároky a  právní tituly k: (i) našemu webu a „vzhledu a prostředí“ našeho webu, včetně veškerého softwaru, nápadů, procesů, dat, textu, médií a další obsah dostupný na našich stránkách (jednotlivě a společně „obsah Prestigo“); a (ii) naše ochranné známky, loga a prvky značky („značky“). Naše stránky, obsah Prestigo a značky jsou chráněny podle českých a mezinárodních zákonů. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu nesmíte kopírovat nebo znovu použít jakoukoli část obsahu Prestigo ani používat značky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každá objednávka nebo zpráva od Uživatele je sdělení (jak je definováno ve Podmínkách webu), které vlastní Uživatel, který jej vytvořil.

b. Společnost Prestigo si přeje vyhnout nedorozuměním, pokud by se projekt, který jsme vyvinuli my, naši zaměstnanci nebo naši dodavatelé, mohl jevit jako materiál předložený vámi nebo třetí stranou. V rozsahu, v jakém předkládáte jakékoli nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály související s naším podnikáním (jednotlivě a společně, „zpětná vazba“), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tuto zpětnou vazbu předkládáte na své vlastní riziko a že společnost Prestigo nemá žádnou povinnost (včetně mlčenlivosti nebo soukromí) s ohledem na vaši zpětnou vazbu a udělujete společnosti Prestigo nevýhradní, bez dalších licenčních poplatků, neomezenou, univerzální, sublicencovatelnou (prostřednictvím několika úrovní sublicencí), trvalou a neodvolatelnou licenci jakýmkoli způsobem a médii, ať už známými nebo v budoucnu vytvořenými, reprodukovat, licencovat, distribuovat, upravovat, přizpůsobovat, veřejně vystupovat, veřejně zobrazovat, vytvářet odvozená díla (například překlady, úpravy nebo jiné změny) ) a jinak používat a využívat jakýmkoli způsobem (včetně komerčně), jakoukoli zpětnou vazbu.

c. Tímto se vzdáváte v rozsahu, v jakém to dovolují právní předpisy, jakýchkoli práv, která můžete mít v Partnerském obsahu nebo zpětné vazbě, a prohlašujete a zaručujete, že žádná třetí osoba nemá žádné právo k vašemu Partnerskému obsahu nebo zpětné vazbě.

6. Další podmínky

Některé produkty nebo služby nabízené prostřednictvím těchto stránek mohou mít další smluvní podmínky („další podmínky“). Pokud se použijí dodatečné podmínky, zpřístupníme vám je ke čtení v souvislosti s tímto produktem nebo službou. Používáním tohoto produktu nebo služby souhlasíte s dodatečnými podmínkami. Pokud jsou Dodatečné podmínky v rozporu s některými z těchto Podmínek, budou se těmito Podmínkami řídit, pokud Dodatečné podmínky nestanoví, že se všechny nebo některé z těchto Podmínek nepoužijí.

7. Způsobilost

a. Věk: Abyste mohli používat tento web, musíte být starší 18 let. Jste-li mladším 18 let, musí váš rodič nebo jiný zákonný zástupce souhlasit s těmito podmínkami vaším jménem a vy můžete přistupovat k našim stránkám a používat je pouze se svolením svého rodiče nebo jiného zákonného zástupce.

b. Prohlášení a záruky způsobilosti: Prohlašujete a zaručujete, že:

i. vám nebylo zakázáno používat nebo přistupovat k jakémukoli aspektu našeho webu námi nebo podle jakéhokoli platného právního předpisu či rozhodnutí;

ii. budete dodržovat všechny příslušné podmínky jakéhokoli poskytovatele platebních služeb, kterého vybereme, a nejste na seznamu zakázaných poskytovatelů plateb;

iii. pokud do jakéhokoli videa PRESTIGO  zahrnete zvíře, nezpůsobíte mu žádnou újmu a budete dodržovat všechny příslušné právní předpisy ve vztahu k němu;

iv. Vy (a jakýkoli účet na webu, který jste vytvořili nebo ovládáte) jste nebyli z jakéhokoli důvodu dříve zakázáni či odstraněni z našich stránek; a

v. Nejste odsouzený sexuální delikvent.

8. Zásady autorského práva a duševního vlastnictví

a. Upozornění na autorský zákon: Reagujeme na oznámení o údajném porušení autorských práv a ukončujeme přístup na náš web pro opakované porušování autorských práv. Pokud se domníváte, že váš materiál byl zkopírován způsobem, který představuje porušení autorských práv, předejte prosím níže uvedenému agentovi autorských práv následující informace:

i. vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

ii. popis díla, autorské právo, k němuž je podle vás porušováno;

iii. popis materiálu, který podle vás porušuje autorská práva a který chcete odstranit, spolu s informacemi o tom, kde se nachází;

iv. prohlášení, že použití materiálu způsobem, na který je podána stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem“;

v. podpis vlastníka autorských práv (nebo osoby oprávněné jednat za vlastníka autorských práv); a

vi. čestné prohlášení, že informace, které poskytujete, jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

info@prestigo.cz

Pokud tyto požadavky nedodržíte, vaše oznámení nemusí být platné. Upozorňujeme, že našemu agentovi pro autorská práva by měla být zasílána pouze oznámení o údajném porušení autorských práv.

b. Zásady ukončení: Pokud zjistíme, že opakovaně porušujete autorská práva, můžeme ukončit váš přístup na náš web, odstranit nebo zakázat vaši účast (a jakýkoli účet na webu, který jste vytvořili nebo ovládáte), a podniknout další vhodná opatření na základě vlastního uvážení.

9. Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje a další údaje. Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

10. Obsah a interakce třetích stran

Naše stránky mohou obsahovat funkce, které odkazují nebo poskytují přístup k obsahu třetích osob, který je zcela nezávislý na Prestigo, včetně videí PRESTIGO, webových stránek, platforem, adresářů, serverů, sítí, systémů, informací, databází, aplikací, softwaru, programy, produkty nebo služby a internetu obecně. Vaše interakce s třetími osobami, včetně uživatelů, na našich stránkách nebo prostřednictvím našich stránek, jsou výhradně mezi vámi a třetí stranou; Prestigo však může, podle svého výhradního uvážení, zasáhnout a vy budete s Prestigo rozumně spolupracovat, pokud tak učiní. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Prestigo nebude odpovídat za žádné škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky vzniklé v důsledku takových interakcí, včetně objednávek nebo sdělení od uživatelů. Souhlasíte, že budete kontaktovat uživatele v záležitostech týkajících se našich stránek pouze prostřednictvím těchto stránek. Tímto osvobozujete každou smluvní stranu Prestigo (definovanou níže) z nároků na náhradu škod (skutečných i následných) všeho druhu nebo povahy, známých a neznámých, očekávatelných a neočekávatelných, zveřejněných a nezveřejňovaných, vznikajících z jakýchkoli nebo s nimi souvisejících interakcí nebo našich stránkách.

11. Obchodní vztahy s Prestigo

a. Vy a společnost Prestigo souhlasíte a prohlašujete, že jste se společností Prestigo v přímém obchodním vztahu a vztah mezi stranami, včetně těchto podmínek, je výhradně nezávislým smluvním vztahem. Je výslovným záměrem stran, aby jejich vztah byl vykládán a považován za vztah nezávislých dodavatelů pro všechny účely. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejste společným spoluvlastníkem, franšízantem, partnerem, agentem nebo zaměstnancem společnosti Prestigo. Jako nezávislý dodavatel využívající naši platformu k poskytování marketingových, uměleckých, písemných a fotografických služeb uživatelům jste výhradně a výlučně odpovědní za určení způsobu, podrobností a prostředků svého výkonu podle těchto podmínek a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nekontrolujeme tyto prvky vašeho výkonu. Rovněž si ponecháváte možnost přijmout, odmítnout nebo ignorovat jakoukoli objednávku uživatele. Nemáme povinnost kontrolovat a nebudeme řídit způsob ani určovat způsob vašeho zpracování objednávky.

b. Prohlašujete a zaručujete, že mezi společností Prestigo a vámi, přebíráte výhradní odpovědnost za zaplacení všech příslušných příspěvků, plateb, daní a odečtů na sociálním zabezpečení, zdravotní pojištění, požadované právními předpisy nebo závaznými rozhodnutími státních či správních orgánů a všechny srážkové daně a daně z příjmu.

c. K plnění povinností podle těchto Podmínek budete používat své vlastní vybavení.

d. Jste výhradně odpovědni za zveřejnění informací vyžadovaných jakýmkoli příslušným zákonem, nařízením, soudním rozhodnutím nebo jakoukoli dohodou či smlouvou, kterou můžete uzavřít s jakoukoli třetí stranou, s jakoukoli osobou nebo subjektem ohledně vašeho plnění podle těchto podmínek.

e. Váš vztah se společností Prestigo je nevýhradní, což znamená, že můžete poskytovat podobné služby třetím osobám, včetně konkurentů společnosti Prestigo, a můžete se zapojit do jiných obchodních nebo pracovních činností. Obdobně my můžeme a budeme zapojovat třetí strany, aby poskytovaly služby podobné těm, které můžete poskytovat vy podle těchto podmínek.

12. Odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na platformy sociálních médií nebo na webové stránky třetích osob. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) odkaz neznamená, že podporujeme platformu nebo webovou stránku nebo jsme s nimi spojeni; a (b) nejsme odpovědní za žádné škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky související s vaším používáním platformy nebo webových stránek. Před použitím platformy nebo webu byste si měli vždy přečíst smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

13. Změny na našich stránkách

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli změnit nebo ukončit jakýkoli aspekt našeho webu, a to bez předchozího upozornění.

14. Ukončení účasti na webu

Účet svého webu můžete kdykoli zrušit kontaktováním člena týmu Prestigo na adrese info@prestigo.cz. Vyhrazujeme si právo ukončit přístup na naše stránky jakékoli osobě, včetně vás, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, podle našeho výhradního uvážení. Pokud porušíte některou z těchto podmínek, vaše povolení k používání našeho webu se automaticky ukončí.

15. Zřeknutí se odpovědnosti a omezení naší odpovědnosti

a. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše používání našich stránek je na vaše vlastní riziko a že naše stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. V rozsahu povoleném platným právem smluvní strany Prestigo odmítají veškeré záruky, podmínky a prohlášení jakéhokoli druhu, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně těch, které se vztahují k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, záruky za neporušování právních předpisů a vznikající v důsledku obchodování nebo z obchodních zvyklostí.

b. Zejména strany Prestigo neposkytují žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu dostupného na našich stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek nebo obsahu jakékoli platformy sociálních médií nebo webových stránek třetích stran propojených s naším webem nebo integrovaných s tímto webem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že strany Prestigo nebudou odpovídat za: (i) chyby nebo nepřesnosti obsahu; (ii) zranění osob, poškození majetku nebo jiné škody vyplývající z vašeho přístupu na naše stránky nebo z jejich používání; (iii) jakýkoli neoprávněný přístup k našim serverům nebo jejich použití, osobním údajům nebo uživatelským datům; (iv) jakékoli přerušení přenosu na nebo z našich stránek; (v) jakékoli chyby, viry, trojské koně apod., které mohou být přenášeny na nebo prostřednictvím našeho webu; nebo (vi) jakékoli škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jakéhokoli obsahu nebo použití jakéhokoli obsahu zveřejněného nebo sdíleného prostřednictvím našich stránek.

c. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál nebo informace stažené nebo jinak získané prostřednictvím našich stránek, včetně objednávky uživatele, jsou prováděny na vaše vlastní riziko a že budete výhradně odpovědní za jakékoli škody, ztráty, náklady, výdaje nebo závazky vzniklé z nebo v souvislosti s tím. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané od nás nebo prostřednictvím našich stránek, včetně prostřednictvím videa PRESTIGO, nevytvoří žádnou záruku, která nebude výslovně poskytnuta námi.

d. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání našich stránek budete vystaveni obsahu z různých zdrojů a že společnost Prestigo nenese odpovědnost za přesnost, užitečnost, bezpečnost, legálnost nebo práva duševního vlastnictví nebo související s jakýmkoli takovým obsahem. Dále chápete a berete na vědomí, že můžete být vystaveni obsahu, který je nepřesný, urážlivý, nemravný, nepříjemný nebo obtěžující, a souhlasíte s tím, že se vzdáte veškerých práv, které máte nebo můžete mít proti jakékoliv Prestigo straně s ohledem na to.

e. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v žádném případě nebude žádná strana Prestigo vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědná za jakékoli škody (včetně ušlých zisků, příjmů nebo údajů) nebo za náklady na získání náhradních produktů, které vyplývají z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, ale způsobily, pokud taková odpovědnost vzniká z jakéhokoli nároku založeného na smlouvě, záruce, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak a pokud zda byla, nebo nebyla společnost Prestigo informována o možnosti takových škod.

f. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony bude naše celková kumulativní odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně podle těchto podmínek, včetně všech příčin jednání a všech teorií odpovědnosti, omezena na a nepřekročí poplatky skutečně přijaté společností Prestigo od vás během 12 měsíců předcházejících nároku, který vedl k takové odpovědnosti.

g. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení určitých škod. Pokud se na vás tyto zákony vztahují, nemusí se na vás některá nebo všechna výše uvedená vyloučení nebo omezení vztahovat a můžete mít další práva.

h. Souhlasíte s tím, že výše uvedená omezení škod jsou základními prvky dohody mezi Prestigo a vámi.

16. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a uhradíte případné škody vzniklé společnosti Prestigo, mateřským společnostem, dceřiným společnostem, přidruženým společnostem, pracovníkům, agentům, spolupracovníkům, partnerům a poskytovatelům licence (kterýkoli z nich je „strana Prestigo“, a společně „strany Prestigo“) při uplatňování nároků, nákladů, řízení, náhrady škod a výdajů (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení) jakéhokoli druhu nebo povahy, které vyplývají z, v souvislosti s nimi nebo související s: (a) těmito podmínkami; (b) používáním našich stránek; (c) vaší nedbalostí, pochybení nebo podvodu; (d) jakoukoli akci nebo nečinnost, kterou provedete vy nebo kdokoli jednající vaším jménem; (e) jakákoli organizací nebo přidruženým talentem; f) vaším postavením rodičů nebo zákonných zástupců Partnera; (g) Partnerským obsahem; (h) zpětnou vazbou. Prestigo si může vybrat poradce a řídit obhajobu jakéhokoli nároku, který odškodňujete. V souvislosti s jakýmkoli nárokem budete s námi rozumně spolupracovat.

17. Řešení sporů

Vy a společnost Prestigo souhlasíte, že vyřešíte všechny spory mezi vámi a společností Prestigo smírně. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, má každá ze stran zachováno právo uplatnit své právo u pravomocného a příslušného soudu.

18. Ostatní ustanovení

a. Vyšší moc: Za žádných okolností nebude žádná smluvní strana Prestigo odpovědná za jakékoli zpoždění nebo selhání ve výkonu způsobené zcela nebo zčásti zásahy vyšší moci (jako jsou zemětřesení, bouře, povodně atd.), nehody, právní předpisy, nařízení nebo rozhodnutí státních a správních orgánů, stávky nebo jakékoli jiné události nebo příčiny, které jsou mimo přiměřenou kontrolu kterékoli strany Prestigo.

b. Volba práva: Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

c. Oddělitelnost: Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude se toto ustanovení považovat za náležitě upravené tak, aby bylo provedeno úmysl ustanovení, nebo pokud změna není možná, bude od těchto podmínek oddělena a nebude mít vliv na vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení.

d. Žádné vzdání se nebo změna: Pokud společnost Prestigo nevymáhá jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebrání společnosti Prestigo vymáhat toto právo nebo ustanovení v budoucnu a nebude se považovat za změnu těchto podmínek.

e. Postoupení: Prestigo může kdykoli postoupit svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek třetí osobě.

f. Různé: Výraz „včetně“ v těchto Podmínkách bude vykládán široce a bude znamenat „včetně, bez omezení.“ Názvy jsou pouze informativní a nebudou při interpretaci těchto podmínek brány v úvahu.

19. Změny těchto podmínek

Tyto podmínky můžeme změnit. Pokud tak učiníme, zveřejníme revidované podmínky na našem webu a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto podmínek. Revidované podmínky nabudou účinnosti okamžitě, pokud je přijmete (například dohodou při vytvoření účtu nebo přihlášení k existujícímu účtu nebo použitím nebo pokračováním v používání našich stránek po zveřejnění revidovaných podmínek); jinak budou účinné 30 dnů po zveřejnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje – totožnost správce:  Initial Cruz s.r.o., IČO: 068 91 926, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka  301830

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, e-mailová adresa:  info@prestigo.cz

Zdroj osobních údajů: uživatelé webu, sociální síť Facebook, veřejně přístupné informace (např. z internetu)

Účel zpracování: poskytování služeb dle podmínek webu www.prestigo.cz, plnění povinností dle smlouvy s Partnerem, výkon oprávněného zájmu uživatelů webu

Zpracovávané osobní údaje: obsah, komunikace a další informace, které poskytujete při používání našeho webu, včetně informací uváděných při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení obsahu Prestigo video a při posílání objednávky na vytvoření Prestigo video, tj. zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mailová adresa),  heslo, číslo bankovního účtu a další platební údaje související s platbou odměny za Prestigo video, případně další informace poskytnuté od Facebook při Vaší registraci nebo přihlášení k uživatelskému účtu

Doba uložení osobních údajů: správce bude archivovat osobní údaje po dobu trvání Vaší registrované účasti na webu. Po ukončení Vší účasti si správce ponechá osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu jeho oprávněných zájmů (reklamace, soudní spor) po dobu 10 let.

Příjemce zpracovávaných osobních údajů: správce a strany Prestigo (zaměstnanci,  spolupracovníci), právce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

1) právo vznést námitku - subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Výše uvedený správce sděluje, že nezpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.

2) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování - subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, to neplatí, pokud je rozhodnutí:

             nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

                           povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

             založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

3) právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

                                        účely zpracování;

                            kategorie dotčených osobních údajů;

                            příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

                            plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

                            existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

                            právo podat stížnost u dozorového úřadu;

                            veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

             skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

4) právo na opravu- subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5) právo na výmaz - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

             osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

             subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

             osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

             osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, tj. pokud je zpracování nezbytné:

             pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

             pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

             z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;

             pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené výše  znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

                            pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.          

6) právo na omezení zpracování -  subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

                            subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

             zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

             správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

             subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

7) právo na přenositelnost údajů - Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

             zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a

             zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva uvedeného výše není dotčen článek 17 GDPR. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete uplatnit u správce na adrese: Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, e-mailem na adrese: info@prestigo.cz

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost na adrese: Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, e-mailem na adrese: info@prestigo.cz, nebo osobně v sídle správce.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.